Zilvermeeuw

zilvermeeuw

Zilvermeeuw in zomerkleed

Zilvermeeuw (Larus argentatus)

De zilvermeeuw is in Nederland een algemeen voorkomende vogel die je in het hele land aan kunt treffen. Zilvermeeuwen hebben een grootte van ongeveer 55 tot 65 cm, dit met een spanwijdte van zo’n 130 tot 150 cm.

Waar leeft de zilvermeeuw?

Zilvermeeuwen broeden en leven veel langs de kust, maar komen ook in grote delen van het binnenland voor. In het binnenland vindt je zilvermeeuwen vooral langs de grote rivieren en rondom meren. Daarnaast hebben ze ook stedelijke omgevingen als leefgebied.

Wat eet de zilvermeeuw?

De zilvermeeuw is een echte alleseter. Voorbeelden van het voedsel dat hij eet zijn: schelpdieren, visjes, wormen en andere ongewervelden, aas en afvalresten van de mens.

Hoe herken je de zilvermeeuw?

Het verenkleed van de zilvermeeuw is grotendeels wit, samen met een lichtgrijze rug. Net als bij de stormmeeuw zijn vleugelpunten zwart en voorzien van witte vlekken. Het oog is felgeel van kleur en de poten zijn roze. De snavel is geel en heeft bij de snavelpunt een rode vlek. In hun winterkleed hebben zilvermeeuwen donkere strepen op hun kop.

Zilvermeeuwen laten een verschil zien tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 32.000-42.500 (2019)

Geschat max. winter: 100.000-130.000 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 88.100-160.000, sept-okt, mrt (2012-2017)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland en de kusten van Midden-, West- en Noord-Europa en binnenland van Zweden en Finland

Overwinteringsgebieden: Nederland en kustgebieden van Midden-, West- en Noord-Europa

Voorjaarstrek: maart

Najaarstrek: september-oktober

Verspreiding broedvogels van de zilvermeeuw

Zilvermeeuw-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Per atlasblok van 5x5 km is het aantal broedparen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding niet broedvogels van de zilvermeeuw

Zilvermeeuw-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de zilvermeeuw het meest bij ons voor?

Zilvermeeuw-aanwezigheid

Deze grafiek is gebaseerd op het Meetnet Watervogels (seizoen juli t/m juni). Weergegeven is het gemiddeld aantal per maand in de laatste vijf seizoenen, met onderscheid welk deel is geteld en welk deel is bijgeschat bij onvolledige tellingen (? voor maanden met onbetrouwbare schatting).
Donker blauw = ter plaatse. Licht blauw = overvliegend.

vanaf 1980
geen significante aantalsverandering (0)
laatste 12 jaar
geen significante aantalsverandering (0)

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de zilvermeeuw

  1. Classificatie: Larus (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Net als veel andere grote meeuwensoorten hebben jonge zilvermeeuwen bruine vlekken op hun verenkleed. Ze doen er ongeveer vier jaar over om het verenkleed van een volwassen vogel te verkrijgen.

Zilvermeeuw-winterkleed

Zilvermeeuw in winterkleed


zilvermeeuw

Zilvermeeuw in zomerkleed