Stormmeeuw

stormmeeuw

Stormmeeuw in zomerkleed

Stormmeeuw (Larus canus)

Met een grootte van ongeveer 50 cm is de stormmeeuw een kleinere meeuw, net iets groter dan de kokmeeuw. In Nederland komen ze algemeen voor. De spanwijdte van de vleugels bedraagt zo’n 120 cm.

Waar leeft de stormmeeuw?

Stormmeeuwen broeden grotendeels langs onze kunstgebieden. Gedurende de rustperiode in de winter komen ze, naast de kustgebieden, ook vaak in het binnenland voor. Bijvoorbeeld op weilanden, maar ook in stedelijke gebieden.

Wat eet de stormmeeuw?

Het voedsel van de stormmeeuw bestaat bijna alleen uit dierlijk voedsel zoals schelpdieren, wormen, visjes en andere waterdiertjes. Als ze de kans krijgen zullen ze een jonge vogel aan hun menu toevoegen.

Hoe herken je de stormmeeuw?

Stormvogels hebben een wit verenkleed gecombineerd met een grijze rug. De vleugelpunten zijn zwart en voorzien van witte vlekken. De poten en de snavel hebben een geelgroene kleur en de ogen zijn donker van kleur. Stormmeeuwen in winterkleed laten donkere strepen op de kop zien. De stormmeeuw lijkt wel wat op de zilvermeeuw, maar is wel kleiner. Daarnaast zijn de ogen bij stormmeeuw donker en bij de zilvermeeuw felgeel. De poten zijn bij de zilvermeeuw roze en bij de stormmeeuw geelgroen.

Stormmeeuwen laten een verschil zien tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 2250-1750 (2019)

Geschat max. winter: 350.000-430.000 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 300.000-450.000, mrt (2012-2017)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland, Noord- en Noordoost-Europa

Overwinteringsgebieden: Nederland en vooral kustgebieden van Atlantische Oceaan, Noordzee en Middellandse Zee

Voorjaarstrek: maart en april

Najaarstrek: juli-augustus-september

Verspreiding broedvogels van de stormmeeuw

Stormmeeuw-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Per atlasblok van 5x5 km is het aantal broedparen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding niet broedvogels van de stormmeeuw

Stormmeeuw-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op het Punt Transect Tellingen project (PTT). Weergegeven is het gemiddeld aantal exemplaren per telroute. Routes waar de soort niet is waargenomen zijn apart aangegeven (geen landelijke dekking).

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de stormmeeuw het meest bij ons voor?

Stormmeeuw-aanwezigheid

Deze grafiek is gebaseerd op het Meetnet Watervogels (seizoen juli t/m juni). Weergegeven is het gemiddeld aantal per maand in de laatste vijf seizoenen, met onderscheid welk deel is geteld en welk deel is bijgeschat bij onvolledige tellingen (? voor maanden met onbetrouwbare schatting).
Donker blauw = ter plaatse. Licht blauw = overvliegend.

vanaf 1980
geen significante aantalsverandering (0)
laatste 12 jaar
geen significante aantalsverandering (0)

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de stormmeeuw

  1. Classificatie: Larus (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse)
  2. Broeden doen stormvogels bij ons hoofdzakelijk langs de kust, waarbij ze hun nest vaak op een verhoging bouwen.

Stormmeeuw-winterkleed

Stormmeeuw in winterkleed


stormmeeuw

Stormmeeuw in zomerkleed


Stormmeeuw, jonge vogel

Stormmeeuw, jonge vogel