Kokmeeuw

 

kokmeeuw

Kokmeeuw in zomerkleed

Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)

De kokmeeuw is in Nederland een algemeen voorkomende soort, al lopen de laatste jaren de aantallen behoorlijk terug. Kokmeeuwen worden ongeveer 40 cm groot, dit met een spanwijdte van 95 tot 110 cm.

Waar leeft de kokmeeuw?

Kokmeeuwen komen op veel verschillende plekken voor, zoals aan de kust, rondom meren, het boerenlandschap en ook in steden. Broeden doen ze vooral aan de randen van zoetwatergebieden.

Wat eet de kokmeeuw?

Het voedsel van de kokmeeuw is heel divers en bestaat bijvoorbeeld uit visjes, insecten, waterdiertjes, maar ook afvalresten die door de mens worden achtergelaten.

Hoe herken je de kokmeeuw?

Het verenkleed van de kokmeeuw is wit gecombineerd met een grijze rug. De kop is in het zomerkleed bruin van kleur waarbij er een witte ring om de ogen zit. In het winterkleed is de kop wit van kleur en dan zit er een donkere vlek achter het oog. De poten en snavel zijn oranje van kleur en de vleugelpunten zijn zwart.

Kokmeeuwen laten een verschil zien tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 94.000-100.000 (2019)

Geschat max. winter: 380.000-420.000 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 390.000-600.000,sep,mei (2012-2017)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland en grote delen van Midden-, Noord-, Noordwest- en Noordoost-Europa, ook in delen van Zuid-Europa

Overwinteringsgebieden: Nederland, Midden- en West-Europa en delen van Zuid-Europa

Voorjaarstrek: februari, maart en april

Najaarstrek: juli-augustus-september

Verspreiding broedvogels van de kokmeeuw

Kokmeeuw-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). Per atlasblok van 5x5 km is het aantal broedparen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding niet broedvogels van de kokmeeuw

Kokmeeuw-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de kokmeeuw het meest bij ons voor?

Kleine mantelmeeuw-aanwezigheid

Deze grafiek is gebaseerd op het Meetnet Watervogels (seizoen juli t/m juni). Weergegeven is het gemiddeld aantal per maand in de laatste vijf seizoenen, met onderscheid welk deel is geteld en welk deel is bijgeschat bij onvolledige tellingen (? voor maanden met onbetrouwbare schatting).
Donker blauw = ter plaatse. Licht blauw = overvliegend.

vanaf 1980
geen significante aantalsverandering (0)
laatste 12 jaar
geen significante aantalsverandering (0)

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de kokmeeuw

  1. Classificatie: Chroicocephalus (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Gedurende de winter zijn kokmeeuwen vooral aan de kust te zien en krijgen daar dan gezelschap van wintergasten.
  3. De kokmeeuw is de meest algemene soort in Nederland.

kokmeeuw

Kokmeeuw in zomerkleed


Kokmeeuw in winterkleed

Kokmeeuw in winterkleed


Kokmeeuw-winterkleed

Kokmeeuwen in winterkleed