Grote mantelmeeuw

grote mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw in zomerkleed

Grote mantelmeeuw (Larus marinus)

De grote mantelmeeuw is een in Nederland voorkomende broedvogel. Dit echter nog in kleine aantallen. Met zijn lengte van een kleine 80 cm en spanwijdte van ongeveer 160 cm is de grote mantelmeeuw de grootste meeuw ter wereld. Hij lijkt wel op de kleine mantelmeeuw, maar is beduidend groter.

Waar leeft de grote mantelmeeuw?

Broeden doet de mantelmeeuw in het Waddengebied en de Zeeuwse wateren. Je komt ze echter ook tegen rondom het IJsselmeer en andere grotere open watergebieden.

Wat eet de grote mantelmeeuw?

De grote mantelmeeuw is niet kieskeurig en eet bijna alles wat dierlijk is. Dit zowel levend als in aasvorm.

Hoe herken je de grote mantelmeeuw?

De grote mantelmeeuw heeft een wit verenkleed waarbij de rug en de bovenzijde van de vleugels donkergrijs van kleur zijn. Ze hebben een gele snavel die is voorzien van een rode vlek nabij de snavelpunt. De poten van de grote mantelmeeuw zijn roze van kleur. Dit is ook een onderscheidend kenmerk ten opzichte van de kleine mantelmeeuw, want die heeft gele poten. Mannetjes en vrouwtjes hebben hetzelfde uiterlijk.

Grote mantelmeeuwen laten een verschil zien tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst: Gevoelig

Broedpopulatie: 78-80 (2019)

Geschat max. winter: 5400-6500 (2013-2015)

Geschat max. doortrek: 6700-9800 (2012-2017)

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: rotskusten van West-Frankrijk, West-Engeland, IJsland en Scandinavische landen

Overwinteringsgebieden: kusten van West- en Noord-Europa

Voorjaarstrek:

Najaarstrek:

Verspreiding niet broedvogels van de grote mantelmeeuw

Grote mantelmeeuw-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Per atlasblok van 5x5 km is er een schatting van het aantal individuen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de grote mantelmeeuw het meest bij ons voor?

Grote mantelmeeuw-aanwezigheid

Deze grafiek is gebaseerd op het Meetnet Watervogels (seizoen juli t/m juni). Weergegeven is het gemiddeld aantal per maand in de laatste vijf seizoenen, met onderscheid welk deel is geteld en welk deel is bijgeschat bij onvolledige tellingen (? voor maanden met onbetrouwbare schatting).
Donker blauw = ter plaatse. Licht blauw = overvliegend.

vanaf 1991
significante afname, <5% per jaar (-)
laatste 12 jaar
geen trend aantoonbaar (~)

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de grote mantelmeeuw

  1. Classificatie: Larus (geslacht) – Meeuwen (familie) – Steltloperachtigen (orde) – Vogels (klasse).
  2. Nederland ligt aan de zuidelijke grens van hun broedgebied. Grote mantelmeeuwen broeden hoofdzakelijk langs de kusten van Scandinavië, Engeland en IJsland.
  3. Gedurende de winter verblijven er ook grote mantelmeeuwen uit de noordelijke broedgebieden bij ons.
Grote mantelmeeuw-winterkleed

Grote mantelmeeuw in winterkleed