Braamsluiper

braamsluiper-man of vrouw met jongen

Braamsluiper-man of vrouw met jongen

Braamsluiper(Curruca curruca)

Met een lichaamsgrootte van zo’n 12 tot 13 cm zit de braamsluiper qua grootte tussen een pimpelmees en huismus in. In Nederland komen braamsluipers als broedvogel en doortrekkers voor. In de periode april/mei zijn ze actief met zingen, dat ze meestal vanuit een verscholen plek in het stuikgewas laten horen. De rest van het jaar zijn ze vrij stil. Vanwege de witte keelvlek lijken ze op de grasmus.

Waar leeft de braamsluiper

Braamsluipers hebben een voorkeur voor duingebieden en kleinschalig agrarisch landschap waar bijvoorbeeld veel struiken en heggen aanwezig zijn. Nadat ze hun jongen grootgebracht hebben, trekken de braamsluipers omstreeks de maanden augustus en september richting hun overwinteringsgebieden in Oost-Afrika. Dit doen ze via de route langs de Balkan, Israël en Egypte. Omstreeks half april/half mei zijn we weer terug in Nederland voor een nieuw broedseizoen, waarbij de mannetjes ongeveer 1 week arriveren dan de vrouwtjes.

Wat eet de braamsluiper?

Het voedsel van braamsluipers bestaat hoofdzakelijk uit ongewervelde diertjes, zoals insecten, slakjes en spinnen. Daarnaast eten ze, vooral buiten het broedseizoen, ook vruchten.

Hoe herken je de braamsluiper?

Het verenkleed van de braamsluiper is aan de bovenzijde grijsbruin en aan de onderzijde wittig van kleur. Daarbij hebben ze een witte keel, een grijze kruin en oorstreek en donkere poten.

Bij de braamsluiper bestaat er geen verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 20.000-25.000 (2018-2020)

Geschat max. winter:

Geschat max. doortrek: 2000-10.000 (2008-2012)

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Vogeltrek

Broedgebieden: Nederland, West-, Midden-, Noord-, Zuidoost- en Oost-Europa

Overwinteringsgebieden: Noordoost-Afrika

Voorjaarstrek: half april tot half mei

Najaarstrek: half juli tot begin september

Verspreiding van de braamsluiper, broedvogels

braamsluiper-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Weergegeven is de relatieve dichtheid per vierkante kilometer.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Verspreiding van de braamsluiper, niet broedvogels september

braamsluiper-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Per atlasblok van 5x5 km wordt een schatting van de aanwezige aantallen gegeven.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Wanneer komt de braamsluiper het meest bij ons voor?

braamsluiper-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

De informatie over bovenstaande trends is afkomstig van Sovon. Op Sovon.nl zijn meer trends te vinden.

Weetjes over de braamsluiper

  1. Classificatie: Curruca (geslacht) – Grasmussen en zangers (familie) – Zangvogels  (orde) – Vogels (klasse).
  2. Braamsluipers laten een ratelende zang horen, meestal vanuit dicht struikgewas.
  3. Mannetjes braamsluipers bouwen meerdere nesten, waarna het vrouwtje de keus maakt in welk nest er gebroed gaat worden. De nesten worden, goed verstopt, in dichte struiken gebouwd.