Bosrietzanger

bosrietzanger

Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)

Qua uiterlijk lijkt de bosrietzanger op de kleine karekiet en komt, net als de kleine karekiet bij ons als broedvogel voor. Tijdens hun zang imiteren ze vaak de geluiden van vogels die ze tijdens hun overwinteringsperiode in Afrika horen, maar ook vogels uit Nederland zoals merels en mezen. Bosrietzangers worden zo’n 14 tot 15 cm groot en zijn daarmee te vergelijken met een huismus en vink.

Waar leeft de bosrietzanger?

Bosrietzangers hebben een voorkeur voor gebieden waar een natte ruige vegetatie aanwezig is en waar planten voorkomen zoals fluitenkruid, kattenstaart, brandnetels, wilg en riet.

Wat eet de bosrietzanger?

Het voedsel van bosrietzangers bestaat uit ongewervelde diertjes zoals spinnen, rupsjes, kevers en vliegen.

Hoe herken je de bosrietzanger?

Het verenkleed van de bosrietzanger is aan de bovenzijde olijfbruin en aan de onderzijde gelig van kleur. Daarbij hebben ze een witte keel en een wat vage wenkbrauwstreep.

Bij de bosrietzanger bestaat er geen verschil tussen het zomerkleed en het winterkleed. Het uiterlijk van het mannetje en het vrouwtje is gelijk.

Aanwezigheid in Nederland

Rode lijst:

Broedpopulatie: 68.000-115.000 (2018-2020)

Geschat max. winter:

Geschat max. doortrek: broedvogel- wegtrekkend

Bron: Sovon.nl

Vogeltrek

Broedgebieden: bij ons en West- en Midden-Europa

Overwinteringsgebieden: Zuidoostkant van Afrika

Voorjaarstrek: mei

Najaarstrek: augustus-september

Verspreiding van de bosrietzanger, broedvogels

bosrietzangers-broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Vogelatlas van Nederland (Sovon 2018). Weergegeven is de relatieve dichtheid per vierkante kilometer.

Bron: Sovon.nl

Verspreiding van de bosrietzanger, niet broedvogels september 1978-1983

bosrietzanger-niet broedvogels

Deze kaart is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Per atlasblok van 5x5 km wordt een schatting van de aanwezige aantallen gegeven.

Bron: Sovon.nl

Wanneer komt de bosrietzanger het meest bij ons voor?

bosrietzangers-aanwezigheid

Deze gegevens zijn gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Vogels (1987). Voor elke maand is een indicatie gegeven van de relatieve talrijkheid.

Bron: Sovon.nl

Weetjes over de bosrietzanger

  1. Classificatie: Acrocephalus (geslacht) – Rietzangers (familie) – Zangvogels  (orde) – Vogels (klasse).
  2. Bosrietzangers broedt in het riet langs het water en in drogere gebieden.