Middachten

Kasteel Middachten

kasteel Middachten

Het landgoed Middachten wordt voor het eerst vermeld in het jaar 1190 als goed van Jacobus de Mithdac. Het ligt in het overgangsgebied tussen de stuwwallen en de natte uiterwaarden van de ijssel. Het kasteel met zijn voorburcht was in de beginfase een in een natte omgeving versterkt huis dat voorzien was van dikke muren. Dit moest de bewoners beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

Een belangrijk persoon in de geschiedenis van Middachten is Everardus van  Middachten. Hij was de stamvader van alle nakomende Heren en Vrouwen van Middachten. Om bescherming te verkrijgen droeg Everardus van Middachten, in het begin van de veertiende eeuw, het kasteel en landgoed over aan Reinald graaf van Gelre. Hierna ontving Everardus het weer in leen terug. Nadien hebben verschillende geslachten het kasteel bewoond. Het gaat hier om de geslachten Steenre, Raesfelt, Reede, Bentinck en Ortenburg. Deze stamden allemaal af van de stamvader Everardus van Middachten.

Bijgebouw met paardenstallen

Bijgebouw met paardenstallen

Naast het kasteel bestaat het landgoed Middachten ook uit weilanden, boerderijen en bossen. De op het landgoed staande boerderijen en andere gebouwen zijn te herkennen aan de rood-wit geschilderde luiken. Deze kleuren behoren tot het wapen van de familie van Middachten.

Gedurende de middeleeuwen drukte de Heren van Middachten hun stempel op de middeleeuwse samenleving. Zo bekleedden de Heren van Middachten openbare functies die te vergelijken zijn met de huidige overheidsdiensten. Voor die tijd moet je dan denken aan vooral agrarische beheersfuncties m.b.t. het beheer van landerijen, bossen, heide en de jacht. Deze beheersfuncties werden bekleed onder de naam van ‘Wiltvursters’.

In 1673 was Nederland in oorlog met onder andere Frankrijk. Stadhouder Willem III had de stad Bonn veroverd op de Fransen, waarna de Fransen op hun terugtocht kasteel Middachten verwoestte. In de jaren tussen 1694 en 1697 is het kasteel weer herbouwd door Godard van Reede. Kasteel Middachten wordt tegenwoordig bewoond door Graaf en Gravin zu Ortenburg, ook nazaten van stamvader Everardus van Middachten.

deel van de gracht van kasteel Middachten

Deel van de gracht van kasteel Middachten.